ALGEMENE VOORWAARDEN

van: De Gulle Gans gevestigd te ‘s-Hertogenbosch

 

Artikel 1. Definities

In deze algemene voorwaarden worden de hiernavolgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven.

De Gulle Gans: de gebruiker van deze algemene voorwaarden.

Cliënt: de wederpartij van De Gulle Gans.

 

Artikel 2. Algemeen

Deze voorwaarden gelden voor iedere aanbieding, offerte en overeenkomst tussen De Gulle Gans en een cliënt waarop De Gulle Gans deze voorwaarden van toepassing heeft verklaard, voor zover van deze voorwaarden niet door partijen uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken.

Eventuele afwijkingen op deze algemene voorwaarden zijn slechts geldig indien deze uitdrukkelijk schriftelijk zijn overeengekomen.

Artikel 3. Aanbiedingen en offertes

De door De Gulle Gans gemaakte offertes zijn vrijblijvend; zij zijn geldig gedurende 14 dagen, tenzij anders aangegeven. De Gulle Gans is slechts aan de offertes gebonden indien de aanvaarding hiervan door de wederpartij schriftelijk binnen 14 dagen wordt bevestigd, tenzij anders aangegeven.

Opdrachten tot verzorging van bijeenkomsten in de ruimste zin van het woord (al dan niet met volledige catering) worden, indien de prijs afhankelijk is gesteld van het aantal deelnemers en dit aantal bij de opdracht voorlopig is opgegeven, slechts aanvaard onder de voorwaarde, dat ten minste 5 werkdagen voor het plaatsvinden van het evenement, het juiste aantal deelnemers door de wederpartij aan De Gulle Gans is medegedeeld. De Gulle Gans is gerechtigd hiervan schriftelijk mededeling te verlangen.

Prijzen voor het verzorgen van (al dan niet complete) catering worden berekend aan de hand van het aantal door de wederpartij opgegeven personen. Hiervoor gelden de in artikel 5 neergelegde betalingscondities. Indien bij de opdracht geen voorbehoud voor het aantal deelnemers is gemaakt wordt meerverbruik achteraf op nacalculatiebasis aan de wederpartij in rekening gebracht. Indien de wederpartij niet voldoet aan de verplichting tot opgave van het aantal deelnemers, is De Gulle Gans gerechtigd de prijs naar het voorlopig opgegeven aantal deelnemers te berekenen.

De Gulle Gans is gerechtigd om prijsstijgingen, die zich voordoen nadat de overeenkomst tot stand is gekomen, aan de wederpartij in rekening te brengen, waarbij wordt uitgegaan van het prijsindexcijfer voor de gezinsconsumptie, dan wel enig daarvoor in de plaats komend indexcijfer. Prijsstijgingen op basis van het hiervoor genoemde indexcijfer, zullen eerst met ingang van 1 januari van enig jaar volgend op het kalenderjaar waarbinnen de betreffende overeenkomst tot stand kwam, aan de wederpartij in rekening gebracht worden.

 

 

Artikel 4. Vertraging

Indien cliënt niet op het afgesproken tijdstip aanwezig is, worden extra gemaakte kosten door De Gulle Gans aan cliënt doorberekend.

Grote, door cliënt veroorzaakte vertragingen kunnen de annulering van (onderdelen van) de afspraken tot gevolg hebben, zonder enig recht op restitutie voor cliënt.

Artikel 5. Betaling

Bij aanvaarding van een offerte ontvangt cliënt een deelfactuur van 50% van het totaalbedrag, tenzij anders afgesproken. Betaling dient te geschieden ten minste 7 dagen voorafgaand aan het evement. Het resterende bedrag inclusief narekening zal na afloop van de dienstverlening worden gefactureerd. De betaaltermijn voor de eindfactuur is 7 dagen.

Indien de aanbetaling niet tijdig geschiedt, heeft De Gulle Gans het recht de overeenkomst zonder rechterlijke tussenkomst en ingebrekestelling te ontbinden, zonder dat cliënt uit dien hoofde tot enige schadevergoeding gerechtigd is. Een en ander met voorbehoud van alle rechten van De Gulle Gans.

Eventueel te maken incassokosten komen volledig voor rekening van cliënt. De Gulle Gans | Amundsenstraat 27 | 5223 TJ ‘s-Hertogenbosch | T 06 39 67 28 38 | E info@degullegans.com | www.degullegans.com | De Gulle Gans

Artikel 6. Catering

Catering wordt uitsluitend verzorgd door De Gulle Gans zelf, tenzij expliciet anders is overeengekomen tussen De Gulle Gans en cliënt.

Cliënt is verplicht om cateringkosten, voorzover die niet in de offerte zijn opgenomen, binnen 7 dagen na factuurdatum te betalen aan De Gulle Gans.

Indien cliënt niet binnen zijn betalingsverplichting voldoet, is cliënt zonder ingebrekestelling in verzuim en zal hetgeen cliënt aan De Gulle Gans is verschuldigd, worden vermeerderd met de wettelijke rente en buitengerechtelijke incassokosten. Deze buitengerechtelijke incassokosten bedragen 7% van het factuurbedrag, met een minimum van € 115,-. Betalingsverplichting is 7 dagen na factuurdatum, tenzij anders afgesproken.

Artikel 7. Annulering door cliënt

Bij annulering na de definitieve bevestiging is cliënt te allen tijde verplicht € 25,- administratiekosten te betalen

Bij annulering van 2 tot 1 weken voor de afgesproken leveringsdatum is cliënt verplicht 20% van de totaalprijs te betalen.

Bij annulering van 7 tot 2 dagen voor de leveringsdatum is cliënt verplicht 50% van de totaalprijs te betalen.

Bij annulering binnen 48 uur voorafgaande voor de leveringsdatum is cliënt verplicht 100% van de totaalprijs te betalen.

Annulering kan uitsluitend schriftelijk of per e-mail gebeuren, bij voorkeur vooraf gegaan door zo spoedig mogelijke telefonische melding van de annulering.

Bij annulering door overmacht te weten: Brand op de locatie, Corona maatregelen zal er geen betalingseis worden gedaan door De Gulle Gans.

Artikel 8. Annuleringen door De Gulle Gans

De Gulle Gans is gerechtigd om wegens overmacht de overeenkomst te annuleren. Als overmacht zal gelden iedere voorziene of onvoorziene, voorzienbare of onvoorzienbare omstandigheden die het uitvoeren van de overeenkomst door De Gulle Gans zodanig bemoeilijkt dat het uitvoeren redelijkerwijs onmogelijk dan wel bezwaarlijk wordt. Onder zodanige omstandigheden worden mede verstaan zodanige omstandigheden bij personen en/of diensten en/of instellingen waarvan De Gulle Gans gebruik wenst te maken bij het uitvoeren van de overeenkomst alsmede alles wat voor voornoemde als overmacht of opschortende dan wel ontbindende voorwaarde geldt. Zo mogelijk biedt De Gulle Gans onder dezelfde voorwaarden aan de wederpartij (een) vervangende mogelijkheden aan op het overeengekomen tijdstip dan wel in een andere periode.

In het geval bedoeld in lid 1 heeft de wederpartij het recht het door De Gulle Gans geboden alternatief te weigeren. Een weigering dient schriftelijk en uiterlijk 1 week na aanbod aan De Gulle Gans kenbaar gemaakt te worden, bij gebreke waarvan het aanbod is aanvaard.

Artikel 9. Deelannulering

Bij vermindering van het aantal deelnemers groter dan 10% zijn de annuleringsbepalingen van artikel 7 van deze voorwaarden van toepassing.

Voor extra deelnemer die niet 48 uur voorafgaand aan de levering is aangemeld zal een prijs naar redelijkheid extra in rekening worden gebracht.

Artikel 10. Aansprakelijkheid cliënt

Cliënt is aansprakelijk voor door cliënt en haar gasten en medewerkers veroorzaakte schade aan eigendommen van De Gulle Gans, medewerkers of derden.

Artikel 11. Klachten

Eventuele klachten over de geleverde diensten, inclusief catering, dienen direct op de avond zelf gemeld te worden.

De Gulle Gans kan nooit voor een hoger bedrag aansprakelijk worden gesteld dan het totaal bedrag overeengekomen.

Artikel 12. Toepasselijk recht en bevoegde rechter

Op deze voorwaarden en alle onder deze voorwaarden gesloten overeenkomsten is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.

Eventuele geschillen voortvloeiende uit deze voorwaarden en onder deze voorwaarden gesloten overeenkomsten zullen bij uitsluiting worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in het arrondissement ‘s-Hertogenbosch.

Geschillen worden geacht te bestaan op het moment dat één van de partijen daarvan aan de andere partij schriftelijke mededeling doet.